ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ที่คลี่คลายลงและอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้โรงภาพยนตร์สามารถกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565

ทำให้ยอดรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังมีรายได้จากการรับจ้างผลิตภาพยนตร์และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านหลายช่องทางนอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ ทั้ง Free TV, Cable TV และ Streaming โดยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีดังนี้

รายได้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทไม่รวมรายได้อื่น สำหรับปี 2565 จำนวน 284.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 124.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.99 ซึ่งสามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ ปี 2565 ปี 2564
รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 119.28 82.00 37.28 45.46 40.77 49.47
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 159.81 74.48 85.33 114.57 54.63 44.93
รายได้ค่าบริหารงาน 3.73 1.51 2.22 147.02 1.27 0.91
รายได้ค่าโฆษณา 1.89 1.97 (0.08) (4.01) 0.65 1.19
รวมรายได้ 284.71 159.96 124.75 77.99 97.32 96.50
รายได้อื่น 7.84 5.80 2.04 35.17 2.68 3.50
รวมรายได้ทั้งสิ้น 292.55 165.76 126.79 76.49 100.00 100.00

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2565 จำนวน 119.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 37.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.46 เนื่องมาจากในปี 2564 โรงภาพยนตร์ปิดให้บริการชั่วคราว ในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 โรงภาพยนตร์ได้เปิดให้บริการตามปกติประกอบกับภาพยนตร์ที่เข้าฉายได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เช่น เรื่อง Jujutsu Kaisen 0, Everything everywhere all at once เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ มีรายได้สำหรับปี 2565 จำนวน 159.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 85.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.57 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างผลิตภาพยนตร์และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านช่องทาง digital platform และ streaming ต่างๆ

ต้นทุนการผลิตและให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการผลิตและให้บริการของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2565 จำนวน 170.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 67.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสัมพันธ์กับรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 40.00 (ปี 2564 ร้อยละ 35.64)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2565 จำนวน 81.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 10.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.06 เนื่องจากในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้มีค่าโฆษณาภาพยนตร์และค่าดำเนินการที่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 27.75 ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 ที่มีสัดส่วนต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 42.94 ทั้งนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 200.77

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 626.08 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 56.02 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.21 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237.64 124.11 113.53 91.48 37.96 18.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สิทธิ 85.63 146.10 (60.47) (41.39) 13.68 21.42
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต 43.75 66.04 (22.29) (33.75) 6.99 9.68
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.67 10.66 (2.99) (28.05) 1.23 1.56
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 17.30 23.54 (6.24) (26.51) 2.76 3.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.50 0.72 0.78 108.33 0.24 0.11
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 20.12 35.98 (15.86) (44.08) 3.21 5.27
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 23.16 42.74 (19.58) (45.81) 3.70 6.27
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8.08 11.04 (2.96) (26.81) 1.29 1.62
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 7.10 9.09 (1.99) (21.89) 1.13 1.33
ค่าความนิยม - สุทธิ 139.14 139.14 - - 22.22 20.40
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 0.21 0.36 (0.15) (41.67) 0.03 0.05
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ 19.52 62.25 (42.73) (68.64) 3.12 9.13

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15.25 10.32 4.93 47.77 2.44 1.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 0.01 0.01 - - 0.00 0.00
รวมสินทรัพย์ 628.08 682.10 (56.02) (8.21) 100.00 100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 113.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.48 จากกลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 60.47 บาท หรือลดลงร้อยละ 41.39 เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกหนี้

ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 22.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.75 มาจากภาพยนตร์ที่ผลิตพร้อมเข้าฉายในช่องทางต่างๆ เช่นเรื่อง ทวงคืน, แดงพระโขนง, SLR และฮักเจ้าอีหลี เป็นต้น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 15.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.08 มาจากการรับคืนเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรม, ขุนแผนฟ้าฟื้นและแดงพระโขนง และรับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือและแดงพระโขนง

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 19.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.81 มาจากบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 42.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.64 จากภาพยนตร์ที่จัดจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % ปี 2565 ปี 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 35.00 (35.00) (100.00) - 5.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 105.75 162.66 (56.91) (34.99) 16.89 23.85
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 47.22 34.05 13.17 38.68 7.54 4.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.40 4.46 (0.06) (1.35) 0.70 0.65
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 10.03 11.44 (1.41) (12.33) 1.60 1.68
รวมหนี้สิน 167.40 247.61 (80.21) (32.39) 26.74 36.30
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 458.68 434.49 24.19 5.57 73.26 63.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 626.08 682.10 (56.02) (8.21) 100.00 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 35.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100.00 มาจากกลุ่มบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 56.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.99 จากการชำระหนี้เจ้าหนี้จัดจำหน่ายภาพยนตร์

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 13.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.68 เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 24.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 เนื่องจากในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.50 1.57 1.56
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.59 0.96 1.61
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 141 380 227
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.45 0.23 0.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.57 0.65

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน